Undervisning

Undervisningen på ØsterbyCentret er præget af en høj grad af struktur og er tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte elevs læringsforudsætninger. Vi bestræber os på, at skabe trygge og forudsigelige rammer for elevernes læring. Vi tager individuelle hensyn f.eks. i form af afskærmning eller tæt guidning.

Der lægges vægt på elevernes alsidige udvikling, og at alle børn skal lære så meget, som de kan. Undervisningen foregår i mindre grupper, hvor det tilstræbes, at eleverne socialt og fagligt har samme pædagogiske behov. Derved skabes de mest optimale betingelser for, at eleven kan føle sig som en del af et klassefællesskab og få venner. Skoledagens længde afspejler den nye skolereform:

Indskoling 30 timers undervisning.

Mellemtrin 33 timers undervisning

Udskoling 35 timers undervisning

 

Hvad er god specialundervisning?

Er god specialundervisning bare at træne mere intensivt med de samme materialer som i almenskolen? Nej – god specialundervisning er, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barns læringsforudsætninger og målretter undervisningen til den enkelte. God specialundervisning er også en varieret undervisning, hvor der er fokus på, at man lærer på mange måder, og lærer at bruge nødvendige kompenserende hjælpemidler. Vi lærer ikke kun ved at sidde stille på en stol og arbejde i en bog. Vi skal ud og opleve verden, være nysgerrige og undersøgende, og arbejde praktisk med vores hænder. God specialundervisning er også, at vi har fokus på at, at skabe hele mennesker, og ikke kun har fokus på færdigheder. Vi skal sikre os, at vi lærer børnene sociale kompetencer, og at vi giver dem selvværd og selvtillid og tro på, at de kan noget, så de bliver den bedste udgave af dem selv. Målet er at gøre dem livsduelige. 

IT-understøttende læringsmidler

På ØsterbyCentret benytter vi os af forskellige digitale hjælpemidler i undervisningen. Ifht. de elever der er igang med den skriftsproglige udvikling, men som er udfordret på afkodning, læsehastighed, læseforståelse og/eller stavning arbejder vi bl.a. med Nota, AppWriter og symbolskrivning.

Elevplaner

Vi arbejder med individuelle elevplaner for alle elever. Som udgangspunkt udarbejdes den af teamet (lærere og pædagoger). Der sættes halvårlige mål i elevplanen, som løbende følges op. I elevplanen er der fokus på elevernes styrker og potentiale.

VFL

Vi laver målstyret undervisning og bruger elementer af det princip, der hedder ”Vurdering For Læring”. VFL går ud på at have fokus på læring undervejs i undervisningen. Altså at man tjekker, om man er på rette vej. Det er ligesom en kok, der smager maden til, før den er færdig.

 

Fællesskabet

På ØsterbyCentret vil vi gerne lære eleverne, hvad det vil sige at være i et fællesskab. Derfor har vi fire dage om ugen en fællessamling for både store og små. Til samlingen taler vi om dagen i dag, og der er mulighed for at give beskeder. Vi starter kl. 13.20 og er samlet ca. 20 min. Der køres et fast program, som er visualiseret med skema, og der er en voksen, der leder fællessamlingen. Fællessamlingerne giver eleverne en oplevelse af, at være en del af en større sammenhæng. Målet med fællessamlingen er, at videreføre vores kulturelle og historiske sangtradition, samt give eleverne kendskab til den mangfoldighed af sange der findes. At synge er livsglæde, oplevelse og fællesskab. Herudover er der fortællingen, som skal udvide elevernes verden. Fortællingen skal vække deres undren, fantasi, nysgerrighed og give stof til eftertanke og ny viden. Der fortælles små historier, eventyr, Danmarks- og bibelhistorie eller faktaviden om hverdagsting, traditioner og oplevelser. Vi synger sange med håndtegn med stor opbakning fra alle mand. Her er det tydeligt, at vi har noget at være sammen om.

Understøttende undervisning

Den understøttende undervisning ligger primært om eftermiddagen mellem klokken 14.00-16.00. Undervisningen varetages af pædagoger og er opdelt i forskellige aktiviteter såsom bevægelse og andre praktiske aktiviteter.